Det finnes mange aktører som arbeider med studenter og/eller rus lokalt og nasjonalt. Start et nettverk for å forene de gode kreftene!

Hvorfor ha rusnettverk?

I Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (2010, 2014 og 2018) rapporterer et flertall av studentene at de synes det drikkes for mye i studentmiljøet. Mange steder finnes det allerede aktører som jobber forebyggende mot studenter. Målet for et nettverksmøte bør være å samle disse for:

 • Erfaringsoverføring og kunnskapsdeling
 • Samarbeid mellom aktørene
 • Kompetanseheving

Hvem bør være med i rusnettverket?

Medlemmer i rusnettverket jobber alle med problemstillinger knyttet til studenter og/eller rus, og har kunnskap fra ulike felt innenfor dette området og denne målgruppen. Eksempler på deltakere kan være:

 • Studentpolitikere (Studenttinget og/eller -parlament og Velferdstinget)
 • Representanter fra studentpuber og fadderuken
 • Læringsmiljøutvalg-representanter fra læresteder
 • Rådgivere fra Studentsamskipnaden
 • Kompetansesenter rus (KoRus)
 • Representanter fra kommunen (Politi, skjenkebevilgning, Rådmann, folkehelsekoordinator)
 • Eventuelt representanter fra andre organisasjoner (Kompasset, Blå Kors)

Hva kan diskuteres i nettverket?

 • Samarbeid om fadderuka (Faddervaktordning, kurs, undersøkelser)
 • Forebyggende eller skadereduserende tiltak (samarbeid om kampanjer, informasjon om eksisterende prosjekter)
 • Ruspolicy på lærested og i studentforeninger
 • Eksterne innledere som belyser relevante tema
 • Diskusjon om ønskede tiltak

Vil du komme i kontakt med allerede eksisterende nettverk?

Kontakt post@lykkepromille.no