Alkoholpolicy

I følge Kunnskapsdepartementet er rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter en del av arbeidet med læringsmiljøet.

Alkoholpolicy, eller kjøreregler for alkohol, er et virkemiddel som er godt utprøvd i arbeidslivet. Som arbeidsgiver har de fleste norske læresteder allerede retningslinjer for rus som omfatter ansatte, og flere jobber med å utvikle policyer som også omfatter studenter. Erfaring tilsier at alkoholpolicyen får størst oppslutning når både ansatte og studenter er omfattet av de samme retningslinjene.

Hvorfor policy?

Vi vet at kulturen som omgir oss legger føringer for atferden vår. En policy har vist seg å skape trygghet og forutsigbarhet både for ledere og ansatte i arbeidslivet.

Komme i gang

Start med å diskutere hvilke holdninger lærestedet skal ha til alkohol, og eventuelt annen rusmiddelbruk. For at studentene skal ha eierskap til policyen, kan det være en fordel å inkludere representanter for studentene tidlig i arbeidet. Følgende spørsmål kan være utgangspunkt for diskusjonen:

 • Hvordan vil vi ha det hos oss?
 • Hva er akseptabel bruk, og når er bruken uakseptabel? Gjelder de samme grensene for ansatte og studenter?
 • Oppleves drikkepress?
 • Hvordan forholder vi oss til «gråsoner» som Fadderuken og eksamensfester?
 • Aksepterer vi alkohollukt og bakrus i undervisningssammenheng?
  • Forelesning
  • Praksis
  • Lab-arbeid
  • Gruppearbeid/seminarer
 • Hvilke regler skal gjelde i våre lokaler? Hva med studentskjenkesteder?
 • Hvilket ansvar har ledere, ansatte og studenter for å bry seg om og melde videre om andres alkoholbruk?
 • Er noen studenter mer utsatt? Risikogrupper eller risikosituasjoner?
 • Hvilket system og apparat er etablert for å bistå ansatte og studenter med rusproblemer?
 • Hvilke arenaer har vi for å diskutere alkoholkulturen hos oss?

Innhold i en policy

 • Lærestedets holdning til alkoholbruk (eventuelt også annen rusmiddelbruk):
  • I undervisningen og i lærestedets lokaler.
  • I sosiale situasjoner som kan relateres til studiefellesskapet.
  • Bruk på fritiden som kan få negative konsekvenser for læringsmiljøet.
 • Beskrive reaksjonsformer ved problematisk bruk og brudd på policy.
 • Klare rutiner for hvordan man skal bistå studenter og ansatte med et rusproblem, og hvordan man skal informere om tilbud.

Slik håndhever du en ruspolicy

 • Informere, diskutere, tolke og forstå policyen sammen i forum hvor både studenter og ansatte er samlet
  • «Hva betyr dette for oss/vår enhet?»
 • Revidere policyen jevnlig.
 • Sette tema på dagsorden jevnlig.
 • Reagere ved bekymring – sørge for at ledere og ansvarspersoner har kompetanse, og dermed føler seg trygge på å ta opp en bekymring.
 • Reagere ved brudd på policyen – “Walk the talk!”
 • Inkludere temaet i læringsmiljøundersøkelser, informasjon til nye studenter, arbeidet med fadderuken m.m.
 • Ha en handlingsplan, inkludere tema i Læringsmiljøutvalgets årshjul.

Suksesskriterier

1. Ledelsesforankring. Trappevasken starter på toppen. Gode ledere følger opp og er gode eksempler.

2. Partssamarbeid med studentene. Gå i allianse med studentorganisasjonene og studentdemokratiet. Bruk god tid på en bred diskusjon, der ulike grupper av studentene blir hørt.

3. En policy bør alltid følges av en handlingsplan. Erfaringer fra policyarbeid på læresteder i Sverige viser at dokumentet lett kan bli glemt hvis det ikke følges av en handlingsplan.

Ruspolicy i høyskoler og universiteter, Universell